Zapisz

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES


I. INFORMACJE OGÓLNE


Prywatność Użytkowników korzystających ze strony www.earlystage.pl (dalej: „Strona”),dostępnej na stronie www.earlystage.pl jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejszy dokument opisuje sposoby przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony, jak również określa Zasady Dotyczące Cookies. 


Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Dotyczące Cookies powiązane są z „Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony”, również dostępnym na stronie www.earlystage.pl (dalej: „Regulamin”).


II. DEFINICJE


II.1.W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie używane będą następujące pojęcia pisane wielką literą, będą miały one znaczenie przypisane im poniżej, chyba z danego postanowienia będzie wynikało, co innego. Inne pojęcia pisane wielką literą, odrębnie niezdefiniowane w niniejszej polityce Prywatności, będą miały takie same znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie:


II.2.Administrator - ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 38822625500000, adres e-mail: biuro@earlystage.pl. Early Stage przetwarza Dane osobowe Użytkownika co do zasady jako administrator Danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, natomiast może się zdarzyć, że w zakresie niektórych funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie Early Stage przetwarza Dane osobowe jako podmiot przetwarzający (procesor) w rozumieniu Rozporządzenia, działający w imieniu Franczyzobiorców lub innych podmiotów współpracujących z Early Stage i korzystających z infrastruktury Strony (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych). W przypadkach, gdy Early Stage działa jako procesor, w niniejszej Polityce Prywatności oraz przy opisie danych funkcjonalności i usług wskazany jest odrębny administrator danych;


II.3.Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym IP urządzenia, wersja przeglądarki z jakiej Użytkownik korzystał, system operacyjny oraz typ/nazwa urządzenia Użytkownika, inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;


II.4.Polityka prywatności – niniejszy dokument dotyczący prywatności i plików cookies;


II.5.Profil - sekcja (zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Administratora dotyczących danego Użytkownika) dostępna na Stronie, w której zarejestrowani Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do niektórych Treści oraz funkcjonalności lub usług Strony na zasadach opisanych w Regulaminie lub w odrębnych dokumentach odnoszących się do tych funkcjonalności lub usług;


II.6. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;


II.7.Strona – strona internetowa przeznaczona dla Użytkowników, prowadzona przez Administratora pod adresem www.earlystage.pl, na której m.in. następuje udostępnianie Użytkownikom Treści i funkcjonalności oraz usług o różnym charakterze. Strona ma charakter publiczny i jest przeznaczona dla Użytkowników, przy czym w zakresie niektórych funkcjonalności i usług oferowanych za pośrednictwem Strony wymagane jest posiadane przez Użytkowników określonych uprawnień dostępowych;


II.8. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę i korzystająca z usług oraz funkcjonalności Strony. Korzystanie z w/w usług oraz funkcjonalności możliwe jest albo przez każdego Użytkownika odwiedzającego Stronę, albo przez Użytkowników, którzy posiadają określone uprawnienia dostępowe, w tym po zrejestrowaniu się przez Użytkownika na Stronie – w zależności od rodzaju usług i funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta.


II.9. Franczyzobiorca - Użytkownik będący podmiotem lub osobą fizyczną, który jest związany z Administratorem umową franczyzową. Franczyzobiorca może przekazywać Usługodawcy dane niezbędne do weryfikacji Użytkownika będącego Klientem lub Pracownikiem, w sytuacjach, gdy Klient lub Pracownik korzysta z takich usług i funkcjonalności Strony, do których dostęp jest zabezpieczany Loginem i Hasłem lub innym narzędziem dostępowym. Również w innych obszarach Franczyzobiorca, korzystając na mocy porozumień z Administratorem z infrastruktury Strony, może występować w zakresie niektórych funkcjonalności i usług w roli administratora. 


II.10. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, którego łączy z Franczyzobiorcą umowa o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego. 


II.11. Pracownik - Użytkownik będący osobą fizyczną, współpracujący z Franczyzobiorcą, niezależnie od formy tej współpracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).


III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


III.1.Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na różnych podstawach i w różnych celach, w zależności od tego z jakich funkcjonalności lub usług Strony Użytkownik korzysta. Poniżej znajduje się opis tych celów i podstaw prawnych przetwarzania danych.


Administrator zapewnia w szczególności: (i) przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, (ii) przekazuje Użytkownikom w odpowiednim czasie informacje na temat przetwarzania ich Danych osobowych, w tym poprzez odesłanie do niniejszej Polityki Prywatności oraz (iii) przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego celu i przez niezbędny okres.


Aktywność Użytkownika na Stronie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym, w którym zapisuje się informacje o zdarzeniach i działaniach systemu informatycznego, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną) i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, w celach: technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemu informatycznego, remarketingu, analitycznych czy statystycznych. 


III.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, przeglądających Treści na Stronie:

III.2.a.Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

III.2.b.Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych na Stronie oraz (ii) w celach analitycznych i statystycznych

III.2.c.Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku pkt (ii) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Strony.

III.2.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem.


III.3.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników, potencjalnych Klientów, w procesie złożenia deklaracji celem zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu językowego z Franczyzobiorcą

Zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych w tym zakresie zawarte są TU (w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności).


III.4.Przetwarzanie Danych osobowych Klienta w celu umożliwienia Klientowi rejestracji oraz dostępu do jego Profilu w serwisie Early Stage Online oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności tego serwisu 

Zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych w tym zakresie znajdują się TU (w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności).


III.5.Przetwarzanie Danych osobowych Klienta w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia deklaracji celem zawarcia umowy obozowej

Zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych w tym zakresie znajdują się TU (w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności). Early Stage udostępniając infrastrukturę Strony do dokonywania w/w zapisów działa jako procesor, a odrębnym administratorem Danych osobowych jest Early Stage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 


III.6.Przetwarzanie Danych osobowych Franczyzobiorców oraz Pracowników celem umożliwienia Franczyzobiorcom i Pracownikom rejestracji oraz dostępu do ich Profili w serwisie Backstage

III.6.a.Dane osobowe są przetwarzane co do zasady w celu wypełnienia zobowiązań umownych Administratora w zakresie dostarczania Franczyzobiorcom oraz współpracującym z Franczyzobiorcą Pracownikom Treści związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności imię, nazwisko, Login i Hasło, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

III.6.b.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie (i) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Franczyzobiorca oraz w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Treści gromadzonych w serwisie Backstage, jak również na podstawie (ii) art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dostarczaniu określonych Treści Pracownikom wskazanym przez Franczyzobiorców jako osoby upoważnione do odstępu do tych Treści w ramach organizacji Franczyzobiorcy.

III.6.c.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępnienia Treści zawartych w serwisie Backstage; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem w w/w zakresie. Brak podania Danych osobowych nie jest natomiast warunkiem zawarcia umowy franczyzy pomiędzy Administratorem a Franczyzobiorcą – brak podania Danych osobowych uniemożliwia jednak dostęp do Treści zawartych w serwisie Backstage.


III.7.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem umożliwienie Użytkownikom dostępu do Treści Grammar Rhymes

Zasady przetwarzania Danych osobowych w tym zakresie znajdują się TU (w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności). Early Stage udostępniając infrastrukturę Strony w zakresie w/w funkcjonalności działa jako procesor, a odrębnym administratorem Danych osobowych jest Early Stage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


III.8.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem umożliwienia zapisania się Użytkownika na webinaria lub szkolenia

III.8.a.Dane osobowe, które są przetwarzane to imię oraz adres e-mail lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

III.8.b.Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie umożliwienia zapisu oraz uczestnictwa w wybranym webinarium lub szkoleniu online (ii) w celach analitycznych i statystycznych. 

III.8.c.Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku pkt (ii) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Strony.

III.8.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem.


III.9.Przetwarzanie Danych osobowych Klientów celem umożliwienia dostępu Klientów do funkcjonalności „Panel rodzica”

III.9.a.Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Klient otrzymuje dostęp do „Panelu rodzica” i Treści tam zawartych po otrzymaniu od Franczyzobiorcy uniwersalnego hasła i loginu. W „Panelu rodzica” nie są udostępniane Treści indywidualnie dostosowane do Klienta; Klient celem dostępy do tych Treści nie tworzy Profilu.

III.9.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Klientom Treści gromadzonych na Stronie w „Panelu rodzica”.

III.9.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.9.d.Podanie Danych osobowych przez Klienta nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępnienia Treści zawartych w „Panelu rodzica”; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem w w/w zakresie oraz korzystanie z Treści.


III.10.Przetwarzanie Danych osobowych Franczyzobiorców i Pracowników celem umożliwienia dostępu Franczyzobiorcom do funkcjonalności „Panel franczyzobiorcy”

III.10.a.Dane osobowe są przetwarzane co do zasady w celu wypełnienia zobowiązań umownych Administratora w zakresie dostarczania Franczyzobiorcom oraz współpracującym z Franczyzobiorcą Pracownikom Treści związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności imię, nazwisko, Login i Hasło, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

III.10.b. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie (i) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Franczyzobiorca oraz w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Treści gromadzonych w Panelu franczyzobiorcy, jak również na podstawie (ii) art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dostarczaniu określonych Treści Pracownikom wskazanym przez Franczyzobiorców jako osoby upoważnione do odstępu do tych Treści w ramach organizacji Franczyzobiorcy.

III.10.c.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępnienia Treści zawartych w Panelu franczyzobiorcy; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem w w/w zakresie. Brak podania Danych osobowych nie jest natomiast warunkiem zawarcia umowy franczyzy pomiędzy Administratorem a Franczyzobiorcą – brak podania Danych osobowych uniemożliwia jednak dostęp do Treści zawartych w Panelu franczyzobiorcy.


III.11.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem umożliwienia dostępu do funkcjonalności „Platforma Projektowa”, funkcjonalności „aplikacja muzyczna”, lub funkcjonalności „Lola i Leo”, lub funkcjonalności „Bear Band”

III.11.a.Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności Login i Hasło, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Użytkownik celem dostępu do Treści zawartych w serwisie „Platforma Projektowa” poprzez rejestracje przy użyciu Loginu i Hasła tworzy Profil i w związku z tym jego Dane osobowe podane w trakcie rejestracji, a niezbędne do obsługi i korzystania z Profilu są, przetwarzane przez Administratora.

III.11.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych w serwisie „Platforma Projektowa”, funkcjonalności „aplikacja muzyczna”, lub funkcjonalności „Lola i Leo”, lub funkcjonalności „Bear Band” (korzystania z Profilu).

III.11.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.11.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępnienia Treści zawartych w serwisie „Platforma Projektowa”, funkcjonalności „aplikacja muzyczna”, lub funkcjonalności „Lola i Leo”,  lub funkcjonalności „Bear Band” oraz korzystania z Treści i Profilu (odpowiednio w zakresie serwisu „Platforma Projektowa” lub „funkcjonalności „Bear Band”, funkcjonalności „aplikacja muzyczna”, lub funkcjonalności „Lola i Leo”).


III.12.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem umożliwienia dostępu do innych Treści wymagających rejestracji, zalogowania (w tym umożliwiających dostęp do Profilu) lub użycia innego narzędzia dostępowego

III.12.a.Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to w szczególności Login i Hasło, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Klient celem dostępu do Treści może dokonywać rejestracji przy użyciu Loginu i Hasła, tworzyć Profil lub dokonywać innych czynności, wymaganych celem uzyskania dostępu do Treści; Dane osobowe podane w trakcie rejestracji, logowania lub użycia innego narzędzia dostępowego są niezbędne do korzystania z Treści i/lub dostępu do Profilu i są przetwarzane przez Administratora.

III.12.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom określnych Treści (korzystania z Profilu),do których dostęp wymaga rejestracji, logowania lub skorzystania z innego narzędzia dostępowego. 

III.12.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.12.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępnienia określonych Treści oraz korzystania z Treści i/lub Profilu.


III.13.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem przekierowania Użytkownika na inne strony www 

III.13.a.Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii i przetwarzane przez Administratora jedynie do momentu przejścia Użytkownika na inną stronę www. Zasady funkcjonowania oraz zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych na w/w stronach www opisane są w dokumentach dostępnych na tych stronach, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, chyba że są zarządzane przez samego Administratora.

III.13.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych na Stronie. 

III.13.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.13.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem.


III.14.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na Stronie

III.14.a.Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Użytkownika w sposób bezpośredni, poprzez wypełnienie formularza i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika, przy czym Early Stage wymaga podania jednie Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie; Użytkownik może jednak podać inne dane w celu ułatwienia z nim kontaktu lub odpowiedzi na pytanie. W przypadku, gdy pytanie/prośba o kontakt/inny komunikat Użytkownika są skierowane do Franczyzobiorcy, Early Stage przekazuje je Franczyzobiorcy celem udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. 

III.14.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy, dalszej komunikacji, ewentualnego przekazania pytania/prośby o kontakt/innego komunikatu do Franczyzobiorcy i rozwiązania sprawy, w której Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem formularza. 

III.14.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (dane obowiązkowe) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług za pośrednictwem formularza oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (dane dobrowolne) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu komunikacji i korespondencji w związku z jego działalnością gospodarczą.

III.14.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług - brak podania Danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwia kontakt z Early Stage lub odpowiedź Early Stage w sprawie skierowanej przez Użytkownika.III.15.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w przypadku, gdy Użytkownik umieszcza komentarze na Stronie

III.15.a.Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Użytkownika w sposób bezpośredni, poprzez wypełnienie pola przeznaczonego na zamieszczenie komentarza i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika, przy czym Early Stage wymaga podania jednie Danych osobowych niezbędnych do przesłania komentarza oraz oznaczenia jego autora.

III.15.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza i identyfikacji autora komentarza, ewentualnie dalszej komunikacji związanej z komentarzem. 

III.15.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (dane obowiązkowe) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie umożliwienia Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie komentarza oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (dane dobrowolne) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu komunikacji i korespondencji w związku z jego działalnością gospodarczą.

III.15.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług - brak podania Danych osobowych oznaczonych w opcji „zostaw komentarz” /”skomentuj” jako obowiązkowe uniemożliwia umieszczenie komentarza na Stronie.


III.16.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w celach przekazywania Użytkownikom informacji dot. Administratora, Franczyzobiorcy lub innych informacji, które Administrator może przekazywać Użytkownikom na podstawie posiadanych upoważnień (np. w zakresie marketingu)

III.16.a.Działania, w tym marketingowe, jakie może podejmować Administrator mogą obejmować: 

reklamę kontekstową (wyświetlanie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w tym celu marketingowym i na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

reklamę behawioralną (wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika (w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii) dla celów marketingowych; obejmuje to również profilowanie.  Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (promowania usług i towarów Administratora),pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies w tym celu;

kierowanie do Użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, które to informacje lub treści mogą zawierać informacje handlowe (usługa newslettera) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika (adres e-mail Użytkownika) w następujących celach i na podstawie:

- świadczenia usługi wysyłki newslettera, gdyż jest to niezbędne do wykonania Umowy o Świadczeniu Usług drogą elektroniczną (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub w granicach udzielonej przez Użytkownika odrębnej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

-w celach analitycznych i statystycznych (analiz aktywności Użytkowników na Stronie) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dążenie do poprawy funkcjonalności i usług dostępnych oraz świadczonych za pośrednictwem Strony (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

- innego rodzaju działania związane z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub w granicach udzielonej przez Użytkownika odrębnej zgody (marketing bezpośredni, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 

III.16.b. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera lub wysyłania innej komunikacji Użytkownikowi.


III.17.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników, gdy Użytkownik pozostawia swoje dane w mediach społecznościowych, w których Administrator posiada swoje publiczne profile (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)

III.17.a. Dane osobowe są dostarczane bezpośrednio przez Użytkownika, który odwiedza publiczne profile Early Stage w mediach społecznościowych i typowo informacje te obejmują różnego rodzaju komentarze czy identyfikator internetowy, taki jak adres IP.

III.17.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia danego profilu przez Administratora, ale również umożliwienia Użytkownikowi aktywnego korzystania z takiego profilu.  

III.17.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na wspieraniu działalności gospodarczej Administratora, jego marki, w tym w zakresie promocji produktów i usług Administratora. Dane mogą być też przetwarzane w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

III.17.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na profilach Administratora w mediach społecznościowych.

III.17.e. Użytkownicy mogą uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Danych osobowych na profilach Administratora w poszczególnych mediach społecznościowych. Informacje zawarte w niniejszym pkt III.17. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych) – dane na ten temat Użytkownik może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach.

III.17.f.Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii lub YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą Irlandii, TikTok Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych mogą przekazywać Dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorcy danych powołują się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych na w/w portalach znajdują się w dostępnych na ich stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.


III.18.Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika korzystających z opcji wtyczek portali społecznościowych zamieszczonych na Stronie (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn)

III.18.a. Dane osobowe są dostarczane bezpośrednio przez Użytkownika, który korzysta z opcji wtyczek portali społecznościowych i typowo informacje te obejmują identyfikator internetowy, taki jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki Użytkownika.

III.18.b.Dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia Strony, promocji Early Stage, ale również umożliwienia Użytkownikowi aktywnego korzystania ze Strony.

III.18.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na wspieraniu działalności gospodarczej Early Stage w tym w zakresie promocji.

III.18.d.Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności opcji wtyczek społecznościowych.

III.18.e. Informacje zawarte w niniejszym pkt III.18. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych); dane na ten temat Użytkownik może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach. Administrator zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania. Administrator udostępniając opcję wtyczek portali społecznościowych ogranicza się jedynie do czynności (operacji) zbierania danych osobowych oraz ich ujawniania poprzez transmisję do właściciela danego portalu społecznościowego. Zatem jedynie w zakresie zbierania i transmisji danych do danego portalu społecznościowego Early Stage występuje jako Administrator Danych osobowych i w tych granicach Użytkownik może w stosunku do Early Stage realizować swoje uprawnienia opisane w pkt. VI niniejszej Polityki Prywatności.

III.18.f.Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii lub YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych albo LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii mogą przekazywać Dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorcy danych powołują się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych na w/w portalach znajdują się w dostępnych na ich stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.


III.19.Przetwarzanie danych Użytkownika, który kontaktuje się z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej lub telefonicznie w innych sprawach, niż korzystanie ze Strony

III.19.a.Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Użytkownika w sposób bezpośredni i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, pozostałe dane teleadresowe, inne dane podane przez Użytkownika, przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator automatycznie pozyskuje również numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie.   

III.19.b. Dane osobowe zawarte w korespondencji skierowanej przez Użytkownika do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/komunikacja. 

III.19.c.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Dane mogą być też przetwarzane w oparciu o podstawy wskazane w innych punktach niniejszego paragrafu, jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w sprawach w nich opisanych. 

III.19.d. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia kontakt z Administratorem lub odpowiedź Administratora na korespondencję skierowaną przez Użytkownika.


III.20.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników na innych podstawach: Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w każdym razie w zakresie, w celach, na zasadach i przez okres w niej określonych.


III.21.W każdej z sytuacji przetwarzania Danych osobowych opisanych w niniejszym paragrafie, Administrator może przetwarzać dodatkowo Dane osobowe w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.


III.22.Administrator nie przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Danych osobowych dzieci. 


IV. PLIKI COOKIES


IV.1.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.


Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie w celu:


tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu wykorzystywane są m.in. pliki cookies Google Analytics, przy czym Google nie wykorzystuje zebranych danych Użytkowników do ich identyfikacji ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Dalsze informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu do Profilu),dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła; te pliki cookies służą do identyfikowania zalogowanego Użytkownika.


IV.2.W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

”niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

”wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

”funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające ”zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;

„analityczne” pliki cookies, służące do analizy i polepszania funkcjonalności Strony;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie zachowania Użytkownika na Stronie i kierowania odpowiednich reklam.


IV.3.Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub wycofać swoją zgodę w tym zakresie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB


Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Google Analytics.


V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


V.1.Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi za pośrednictwem Strony, jak również od celu przetwarzania tych Danych. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) lub przez okres w tej zgodzie określony lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz marketing bezpośredni). 

Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


Powyższe, jak również postanowienia pkt VI i VII poniżej, dotyczy przetwarzania Danych osobowych przez Administratora działającego jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia. W zakresie Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w imieniu Franczyzobiorcy lub innego podmiotu, obowiązujące są informacje zawarte w klauzulach informacyjnych przekazywanych przez wyżej wymienionych, w szczególności w trakcie procesu zawierania przez Klienta umowy o przeprowadzenie kursu językowego.   


VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


VI.1.Użytkownik ma prawo:

w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

żądania od Administratora dostępu do podanych Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI.2.Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).


VII.3.Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Użytkownika sposób.


VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH


VII.1.W związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Strony, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje również, że dane osobowe mogą być przetwarzane przy pomocy usług podmiotów trzecich (procesorów) wraz z przekazywaniem tych Danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie takie jest realizowane, jeśli procesor powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na wynikające z Rozporządzenia podstawy, w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, czy stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 


Administrator wymaga od tych podmiotów będących procesorami Danych osobowych zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.


VII.2.Administrator ma prawo ujawnienia określonych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zawsze działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


VII.3.W przypadku uzyskania stosownej zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.


VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


VIII.1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.  Dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel przetwarzania i ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na Danych osobowych są odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


IX.1.Każdy Użytkownik może skontaktować się Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt II.2. powyżej. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek/zapytanie/żądanie, a w przypadku wniosków/zapytań/żądań skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).


IX.2.Administrator będzie dokonywał bieżących przeglądów niniejszej Polityki prywatności i w razie potrzeby ją modyfikował i aktualizował.